ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Οι εγκαταστάσεις και τα προϊόντα της εταιρείας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις αρχές, τις προϋποθέσεις και τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές του προτύπου HACCP, δηλαδή ISO 22000:2005 σχετικό με τα τρόφιμα. Επίσης, η εταιρεία μας εστιάζοντας στις ανάγκες του πελατολογίου της και στις ιδιαίτερες ανάγκες του κρητικού κοινού, εφαρμόζει σύστημα ολικής ποιότητας ISO 9001:2008 το οποίο τη βοηθάει να γίνεται συνεχώς πιο ανταγωνιστική μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της. Το Σύστημα Ποιότητας και HACCP είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση της εταιρείας και έχει την αμέριστη στήριξη της διοίκησης σε θέματα πόρων – μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωσή του. Η Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Κατανάλωσης που έχει θεσπίσει η εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και των συνεργατών της και η εκπλήρωσή της αποτελεί καθημερινό μέλημά τους.

 

ISO 9001:2008

Το ISO 9001:2008 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, όπου ένας οργανισμός καλείται να αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια προϊόν που ικανοποιεί τον πελάτη και τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις μέσω αποτελεσματικής εφαρμογής και συνεχούς βελτίωσης του συστήματος. Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω συνεχούς προσπάθειας, συλλογής παραπόνων και ιδιαίτερων απαιτήσεων των πελατών, και επεξεργασίας αυτών των δεδομένων.

 

ISO 22000:2005

Το ISO 22000:2005 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας, όπου ένας οργανισμός καλείται να αποδείξει την ικανότητά του να ελέγχει και να διαχειρίζεται κινδύνους και κρίσιμα σημεία ελέγχου, και κατ’ επέκταση να εξασφαλίζει ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή κατά τη στιγμή της κατανάλωσης.

 

Η εταιρεία μας ακολουθεί Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Κατανάλωσης, η οποία υλοποιείται στο σύνολο των εγκαταστάσεων, οχημάτων, προσωπικού κ.τ.λ., στο εργοστάσιο εμφιάλωσης που βρίσκεται στην Αγ. Παρασκευή Καστελίου, Δήμου Μινώα Πεδιάδος, Ηρακλείου Κρήτης.

 

Πιο συγκεκριμένα η ΚΡΥΣΤΑΛ ΚΡΕΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.:

 

 • Εμφιαλώνει και εμπορεύεται επιτραπέζιο νερό σε συσκευασίες ΡΕΤ και πολυκαρβονικές, με διεργασίες που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται πλήρως στις Εθνικές και Κοινοτικές Νομοθετικές Απαιτήσεις που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή.
 • Παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες που εξασφαλίζουν τη προστασία της υγείας τους.
 • Εκτελεί την παραγωγή και τις παραγγελίες που αναλαμβάνει με τρόπο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν διατυπωθεί στις παραγγελίες που έχουν ανατεθεί, τηρώντας το κόστος σε ανταγωνιστικά επίπεδα.
 • Διαθέτει υποδομές και παραγωγικό εξοπλισμό που αναβαθμίζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες παραγωγικές και ποιοτικές εξελίξεις, εξασφαλίζοντας ότι το σύνολο των διεργασιών της εκτελούνται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες και αποκλείοντας κάθε κακόβουλη ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προϊόντος.
 • Χρησιμοποιεί πρώτες ύλες και αναλώσιμα υλικά αναγνωρισμένης ποιότητας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Εθνικής και της Κοινοτικής Νομοθεσίας, στις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών και εξασφαλίζουν την ασφάλεια του καταναλωτή.
 • Παρακολουθεί το χώρο του εθνικού και διεθνούς ανταγωνισμού και ενσωματώνει άμεσα οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στον τομέα της εμφιάλωσης νερού.
 • Είναι μία πρωτοπόρα ελληνική εταιρεία που λειτουργεί ως υπόδειγμα για άλλες συναφείς εταιρείες.
 • Υλοποιεί τους στόχους ποιότητας και HACCP που θέτει μέσα από την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος, επιτυγχάνοντας την επαύξηση της ασφάλειας κατανάλωσης και τη μείωση των μη συμμορφώσεων.
 • Προάγει την επικοινωνία με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους τελικούς καταναλωτές της όταν υποπίπτει στην αντίληψή της οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των εταιρικών προϊόντων στην αλυσίδα της διαχείρισής τους.
 • Μέσα από τη συστηματική και αδιάλειπτη εσωτερική επικοινωνία επιτυγχάνει την εξασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας κατανάλωσης και της συστηματικής παρακολούθησης των δυνητικών κινδύνων.
 • Απασχολεί προσωπικό που έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα HACCP, εφαρμόζοντας σε διαρκή βάση τους Κανόνες Ορθής Ατομικής Υγιεινής (GHP) και τους κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) που έχει θεσπίσει η εταιρεία.
 • Αντιμετωπίζει με ευαισθησία και αποτελεσματικότητα τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ενσωματώνει τη διαχείρισή τους μέσα στα επιχειρηματικά της σχέδια και στόχους.
 • Αντιμετωπίζει με ευαισθησία και αποτελεσματικότητα τα θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και αμοιβής του προσωπικού της.
 • Το όνομα της εταιρείας αποτελεί εξασφάλιση για την ποιότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών και του κύρους της.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας – HACCP που ικανοποιεί τις απαιτήσεις:

 

 • Του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας, ISO 9001:2008
 • Του Διεθνούς Προτύπου HACCP, ISO 22000:2005
 • Της τρέχουσας Εθνικής & Κοινοτικής Νομοθεσίας HACCP

 

και περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια κατανάλωσης των προϊόντων της και τις σχέσεις της με τους πελάτες.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

plastika kapakia